Stadgar Träbåtbyggarnas Riksorganisation

 

§ 1. Namn och säte

Föreningens namn är Träbåtbyggarnas Riksorganisation (TBR). Föreningen har sitt säte i Stockholm.

 

§ 2. Syfte och ändamål

TBR uppdrag är att samla och stärka den svenska båthantverkarbranschen, att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen i branschrelaterade och näringspolitiska frågor. TBR skall dessutom företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse inför staten, myndigheter, organisationer, EU-institutioner och andra internationella organ.

 

TBR skall verka för god utbildning och förkovran inom de yrken som är aktuella i branschen, samt vara branschorganisationen som fastställer Gesäll- och Mästarbrevsbestämmelser för branschen.

 

Föreningen skall rekommendera goda båthantverkare för att kunna renovera och bevara vårt marina kulturarv i Sverige.

§ 3. Medlemskap

TBR är öppen för alla träbåtsbyggare, förutsatt att stadgarna godtas, att medlemsavgiften betalas samt att minst två övriga medlemmar rekommenderar den sökande.

 

Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet.

 

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

 

§ 4. Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Kallelse kan anslås på föreningens hemsida och/eller skickas via mail. Medlemmar äger rätt att ge förslag och avge motioner till årsmötet dock senast 30 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

 

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

 3. Fastställande av dagordning

 4. Fastställande av röstlängd

 5. Årsmötets behöriga utlysande

 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

 10. Val av ordförande väljs på 1 år

 11. Val av 4 övriga ledamöter 2 st väljs på 1 år, 2st väljs på 2 år

 12. Val av 2 suppleanter 1st väljs på 1 år, 1st väljs på 2 år

 13. Val av 1 ordinarie revisor

 14. Val av 1 revisorssuppleant

 15. Val av valberedning 2 ledamöter

 16. Mötet avslutas

 

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

 

§ 5. Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Framställan ska avfattas skriftligen. Medlemmarna kallas minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag via hemsida och mail. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

 

§ 6. Beslutsformer

För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande har?

 

§ 7. Firmatecknare

Föreningen tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening. Styrelsen beslutar om vem som tecknar föreningen i den löpande verksamheten.

§ 8. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

 

§ 9. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

 

§ 10. Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

 

Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösning doneras till ” Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne”.

 

 

 

Stadgarna antas vid årsmötet den 3 mars 2017